Risikomodulen kan i stor grad tilpasses og det en rekke konfigureringsmuligheter. I risikomodulen knytter man konfigurasjonen til skjematyper. De forskjellige skjematypene kan ha ulikt oppsett, ledetekster, verdiskalaer og konsekvenser. Risikomodulen bygger på modellen sannsynlighet * konsekvens = risiko. Konfigurasjonen av modulen har et eget område under kontrollpanelet. Det finner du enten ved å klikke på verktøy-ikonet i risikomodulen, eller gå på Kontrollpanel -> Risiko.
risks_oppsett

Strukturen i risikomodulen

 

Risikomodulen er bygget opp med følgende struktur:
 

1.Typer. En type kan konfigureres og settes opp unikt. Dette er topp-nivået i strukturen. Typer kobles til et sett med konsekvenser, et risikoverdisett og en sannsynlighetsskala. Typer har også en differensiert feltkonfigurasjon. Det vil si at du kan sette opp skjemaet for en type forskjellig fra en annen. En type vil for eksempel ha behov for mer detaljer enn en annen. Eksempler på typer kan være: grovanalyse, sikker-jobbanalyse, kjemikaliehåndtering, datasikkerhet.

2.Kategorier. En kategori må være koblet til en type. Du kan legge noen opplysninger til kategorien.

3.Risikovurderinger. En risikovurdering må tilhøre en kategori. Du kan knytte en del opplysninger til risikovurderingen.

4.I en risikovurdering legges hendelsene. Hendelser er forutsette uønskede hendelser som kan skje.

5.Hendelsene blir vist i «hendelseslista», som kan vises på to måter: Detaljevisning og listevisning.

6.På en hendelse kan det knyttes en rekke opplysninger og elementer, som for eksempel oppgaver.

7.Risikobildet til hendelse kan over tid endres på grunn av for eksempel nye barrierer eller endrede forutsetninger. I risikomodulen har du anledning til å dokumentere risikoutviklingen over tid.

8.Konsekvenstyper. En hendelse har som regel konsekvenser i forskjellige retninger. I risikomodulen har vi lagt til rette for at du kan gi verdier for flere konsekvenstyper, som for eksempel Personer, Økonomi, Miljø osv… Hver konsekvenstype har sin skala med verdier og farger for alvorlighet og risiko.

Risikomodulen kan også illustreres trestruktur:
Typer
 -> Kategorier
         -> Risikovurderinger
                 -> Hendelser
                         -> Historiske versjoner av hendelser

Elementer i risikomodulen

Elementer i risikomodulen

 

Generelle innstillinger

 

Generelle instillinger i risikomodulen

Generelle instillinger i risikomodulen

 
Tillat å sette kategori som mal
Du kan sette en hel kategori som mal. Du kan for eksempel sette opp et sett av risikovurderinger med tilhørende hendelser, og sette hele kategorien som mal. Når du oppretter ny kategori, kan du velge å enten opprette en kategori fra bunn, eller benytte deg av en mal. Ved å benytte maler kan man spare mye tid.

Bruk 'importmal' på risikohendelser
På samme måte som kategori, kan du også sette at noen hendelser skal være satt som mal. Hvis dette valget er på, vil kun hendelser som er merket som 'importmal' vises i listen over hendelser som kan importeres når du skal opprette en ny hendelse.

Funksjon for å importere data i ny risikohendelse

Funksjon for å importere data i ny risikohendelse

Standard risikotype
Når du oppretter en ny kategori, så vil den bli tilknyttet en risikotype. Dette feltet gir deg anledning til å sette hvilken type som skal være standard.

Standard listevisning

Risikomodulen har to visningsmetoder, listevisning og detaljvisning. Listevisning er en opplisting av alle hendelser i en vanlig tabell, mens detaljvisning er hendelsene presentert i bokser. I dette feltet setter du hva som skal være standard visning. I selve risikomodulen har du også mulighet for å svitsje mellom de ulike visningene.

Detaljevisning

Detaljevisning

Listevisning. Hendelsene vist i en tabell

Listevisning. Hendelsene vist i en tabell

 

Vis kategorivelger i lista
I dette feltet setter du om du ønsker en oversiktlig kategori-velger til venstre for hendelsene i risikomodulen. Du kan sette at du kun ønsker å se kategorivelgeren i det du åpner risikomodulen. Konsekvensen av dette er at du må velge en kategori eller risikovurdering for å se hendelsene.

Kategorivelgeren

Kategorivelgeren

 

Typer som submeny
Du kan ha typene som valg oppe rett under menylinja. Det gir mulighet for hurtig å svitsje mellom de forskjellige typene. Hendelsene, kategorier og risikovurderinger blir filtrert utfra hvilken type du ser på.

Typevelger som sub-meny

Typevelger som sub-meny

 

Typevelger som vanlig drop-down-velger

Typevelger som vanlig drop-down-velger

 

Kategorier og risikovurderinger
Her finner du en oversikt over kategorier og risikovurderinger som er brukt i modulen. Du kan endre og legge til nye. Du kan også endre/legge til kategorier og risikovurderinger i selve modulen.

risks_oppsett_kategorier-risikovurderinger

Typer

En vesentlig del av risikomodulen konfigureres på typenivå. Under konfigurer typer ligger det en liste med registrerte typer. Disse kan settes opp ulikt. Ved å velge en type kommer man inn i typekonfigurasjonen. En type settes opp med en rekke innstillinger og verdisett.

Du kan ikke slette en type hvis det er knyttet kategorier til den.

Konfigurasjon av en type

Konfigurasjon av en type

Innstillinger

1.Bruk dokumenter: Inne på en hendelse kan du legge inn dokumenter som vedlegg. Dette ligger som en liste på en fane. Dette kan for eksempel være bilder eller kobling til prosedyrer i dokumentbiblioteket. Hvis ikke dette valget er sjekket vil ikke dokument-fanen synes.

2.Bruk oppgavemodulen som handlingsplan: På en hendelse kan du legge inn oppgaver for å ytterligere redusere risikoen. Disse oppgavene utgjør en handlingsplan. Du kan velge om du ønsker at handlingplanen skal vises i oppgavemodulen eller i en enkel oppgaveliste.

3.Bruk enkle tiltak: Det kan være hensiktsmessig å kunne legge inn noen enkle oppgaver rett i skjemaet. Disse kan videre eksporteres til vanlige oppgaver. Ved å ha dette feltet sjekket får du en seksjon for enkle tiltak inne på risikoskjemaet.

Seksjon for enkle tiltak i risikoskjemaet.

Seksjon for enkle tiltak i risikoskjemaet.

4.Bruk deltakere: På en hendelse er det mulig å legge til deltakere. Med denne innstillingen aktiv får du en fane for deltakere inne på hendelsessiden.

5.Bruk revisjon: Hendelsesbeskrivelser og risikoanalyse kan endres over tid. Derfor er det mulighet for å legge inn data om revisjon av analysen. Ved dette feltet avgjør du om skjemaseksjonen om revisjon skal komme frem.

Revisjonsseksjonen i risikoskjemaet 

Revisjonsseksjonen i risikoskjemaet 

6.Bruk konsekvensanalyse før og etter tiltak: Modulen er lagt opp slik at du på samme skjema kan vise risikobildet før barrierer (også kalt eksisterende tiltak). Barrierer er sannsynlighetsreduserende og/eller konsekvensreduserende tiltak. Dette feltet avgjør om seksjonen med risikoanalyse før tiltak synes eller ei.

Seksjon for risikoanalyse før og etter tiltak

Seksjon for risikoanalyse før og etter tiltak

 

7.Skrivebeskytt konsekvensanalyse før tiltak: Det er mulig å skrivebeskytte risikobildet før barrierene. Det vil si at du setter sannsynlighet og konsekvens før tiltak i det du registrerer hendelsen. Når hendelsen er registrert, vil du ikke kunne endre disse verdiene, hvis du huker av for dette feltet.

8.Bruk sannsynlighet: Noen ganger kan det være hensiktsmessig å kun ta hensyn til konsekvenser. Dette kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med dokumentasjon av miljøaspekter. Dette feltet avgjør om sannsynlighet skal brukes.

9.Vis risikotall: Hendelseslista kan vises i detaljemodus. Dette feltet avgjør om den høyeste risikoverdien skal vises på hendelsene i detaljemodus. Den høyeste risikoverdien beregnes på tvers av konsekvenstype. Fargen til tallet hentes fra risikomatrisen.

Risikotallet

Risikotallet

10.Bruk trafikklys: Istedenfor et tall kan den høyeste verdien vises med et trafikklys. Det er tre mulige farger for trafikklyset, og dette avgjøres fra risikomatrisen.

Trafikklys

Trafikklys

11.Status som slider: Du kan angi hvor langt du er kommet i å etablere nye tiltak. Dette kan settes med et skyvefelt. I de fleste tilfeller er dette felter som ikke er nødvendig, fordi man bør bruke enten enkle tiltak eller oppfølging/oppgaver til dokumentasjon av ytterligere risikoreduserende tiltak.

risks_status-slider

12.Bruk avsnitt: Du kan organisere detaljelisten med avsnitt. Dette fremkommer som et tekstfelt i skjemaet og vises som en overskrift i detaljelisten.

13.Vis konsekvensfarger: Det er ofte ikke nødvendig å vise farger for konsekvenser. Det viktigste er å vise farger til risiko. Dette valget fjerner visningen av fagene.

Verdisett

1.Risikoverdisett
Typen settes opp med en skala for farger og verdier for risiko. Hvilken farge og beskrivelse skal sannsynlighet =2 * person-konsekvens = 3 ha, for eksempel. Dette defineres i risikoverdisettet.

2.Sannsynlighetsett
Typen må kobles til et sannsynlighetssett. Et sannsynlighetssett består av en skala fra for eksempel 1 til 5, med beskrivelser, forklaringer og farger. Forklaringene brukes blant annet i det du velger sannsynlighet i risikoregistreringen.

3.Konsekvenssett
Typen kan kobles til en eller flere konsekvenssett. Et konsekvenssett består av en eller flere konsekvenstyper som har hver sin skala med farger, beskrivelse og forklaringer. Forklaringene vises der du velger konsekvens i risikoregistreringen og i risikodiagrammet. Dette kan for eksempel være Personer, Miljø, osv…

risks_verdisett

 

Konfigurasjon av verdisett

 

Risikoverdisett
Modellen med risiko består av faktorene sannsynlighet multiplisert med konsekvens medfører en verdimatrise. Under valget Verdisett kan du definere opplegget for matrisen.

 

Verdisettet defineres med å velge sannsynlighetssett og konsekvenssett. Konsekvenssettene består av skalaene til konsekvenstypene. Det er mulig å ha ulike matriser for de forskjellige konsekvensstypene, men det er mest hensiktsmessig at det ser likt ut på tvers av konsekvenstypene som skal brukes i samme risikotype.

 

For å definere matrisen velger du sannsynlighetssett og konsekvenssett i velgerne. Så setter du ønskede farger for de enkelte risikoverdiene i rutene. For å sette en verdi klikker du på blyanten i rutehjørnet. Det normale er å bruke fargene grønn for akseptabel risiko, gul for risiko hvor man må vurdere å sette inn nye risikoreduserende tiltak og røde for uakseptabel risiko.

Verdisettet består av et sannsynlighetssett og minimum et konsekvenssett

Verdisettet består av et sannsynlighetssett og minimum et konsekvenssett

 

Du kan krysse av for at det du velger skal gjelde på tvers av alle typer, i feltene Rediger alle med samme risikonummer og Rediger alle med samme konsekvens- og sannsynlighetsnummer. Den førstnevnte behandler for eksempel 3 * 2 på samme måte som 2 * 3, mens den sistnevnte gjør forskjell.

Sannsynlighet og konsekvens danner en matrise med verdier.

Sannsynlighet og konsekvens danner en matrise med verdier.

 

I diagrammet kan du sette farge og betegnelse. Klikk på blyanten for å endre verdiene.

Risikoverdi settes med farge, betegnelse og notater

Risikoverdi settes med farge, betegnelse og notater

De farger og verdier som settes her kommer til bruk i risikoregistreringsskjemaet, i rapporter og i risikodiagrammene.

 

Sannsynlighetssett

Sannsynlighetssett består av en skala med verdier. Til hver verdi kan det knyttes en farge og forklaring.

Sannsynlighetsvelgeren i risikoskjemaet

Sannsynlighetsvelgeren i risikoskjemaet

 

Nytt sannsynlighetssett
Klikk på Opprett ny og skriv inn et godt navn. Dette navnet vises i blant annet der du velger sannsynlighet i risikoregistreringsskjemaet. Det mest hensiktsmessige navnet er «Sannsynlighet»

Oppsett av sannsynlighetssett. 

Oppsett av sannsynlighetssett. 

Velg antall verdier i skalaen. For eksempel 5 I boksene for de enkelte verdiene velger du betegnelse og farge. Skriv også en forklaring på hva verdien innebærer, slik at sannsynligheten får en logisk sammenheng. For eksempel verdi 2, kan ha betegnelsen «Sjelden» og kan forklares med «Skjer en gang hvert femte år».

Endre sannsynlighetssett
Klikk på endre-ikonet i lista og gjør endinger i boksene. Se til at alt følger en logisk modell og at alle felter er fylt ut.

Konsekvenssett
Konsekvenssettene består av skala med verdier. Til hver verdi kan det knyttes farge og forklaring. De vanligste konsekvenssettene er Person, Miljø, Økonomi, Leveringsevne og Renommé. Bruk gjerne samme skala og logikk på alle som skal brukes i samme type.

Liste over konsekvenstyper 

Liste over konsekvenstyper 

Nytt konsekvenssett

Klikk på opprett ny og skriv inn et godt navn. Dette representerer konsekvenstypen. Navnet vises i skjemaet for risikoregistrering og som tittel for diagrammene. Velg antall konsekvenser, for eksempel 5. Du velger selv hvilke verdier du fyller inn, men det anbefales å følge samme logikk innen samme type. For eksempel risikotypen skal ha en sannsynlighetsskala fra 1-5, er det mest hensiktsmessig å legge inn samme tallrekke på alle konsekvenssettene som skal brukes på typen.

Oppsett av konsekvenssett 

Oppsett av konsekvenssett 

Legg inn farge, betegnelse og forklaring i alle boksene. En god forklaring vil definere hva verdien innebærer, for eksempel verdi 2, kan få betegnelsen «Middels alvorlig» og forklares med «Personskade med fravær opptil 1 dag og uten permanente skader» Endre konsekvenssett Klikk på endre-ikonet i lista og gjør endringer i boksene.

Grunndata

Du kan knytte en del egenskaper til risikoregistreringen ved hjelp av noen grunndatatabeller.

Grunndatatabeller

Grunndatatabeller

 

 
Trusler
Et sett med forhåndsdefinerte trusler. Trusler er for eksempel personskade, brannskade osv… Truslene kan organiseres i en trestruktur. For å legge til ny trussel, finner du en knapp nederst på siden.

Områder
Et sett med forhåndsdefinerte områder. Områder kan både være for eksempel produksjonshallen, byggegruben, osv… Områdene kan organiseres i en trestruktur. For å legge til et nytt område, finner du en knapp nederst på siden.

Aktiviteter
Et sett med forhåndsdefinerte aktiviteter. Aktivitetene kan organiseres i en trestruktur. For å legge til ny aktivitet, finner du en knapp nederst på siden.

 

Referansetabeller

 

Du kan gjøre deg bruk av egendefinerte ressurser. For eksempel kan det være aktuelt å knytte risikohendelser til spesielle prosesstrinn, aktiviteter andre gruppekoder som ikke dekkes av de vanlige grunndatatabellene. Pass på at du gjør referansetabellene synlige i liste og skjemaer der de skal brukes.

Referansetabeller

Referansetabeller

Gjør aktuelle referansetabeller synlige i risikoskjemaet og gi de et navn som forklarer poenget med dem. 

Gjør aktuelle referansetabeller synlige i risikoskjemaet og gi de et navn som forklarer poenget med dem. 

Rettigheter

 

Risikomodulen har rettighetsmatriser for de tre nivåene hendelser, risikovurderinger og kategorier. Rettigheter settes på brukergrupper. Brukergrupper settes opp i en egen konfigurasjon.